ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาเมือง Urban Green
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์เว็บไซต์อื่น
แผนที่ เขต 50 เขต
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและรายงานการศึกษา
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายพระพร
สาระบทความ
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
แผนที่สำนักผังเมือง
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติตัวชี้วัด เขต - สผม.
การประมูลระบบ_e_Auction

You are the visitor No.
1,786,322
since 13th December 2001Untitled Document
ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายโครงการจัดทำมาตรฐานด้านผังเมือง


ประกาศการประเมินบุคคล
ตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา ของสำนัก

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549


แผนพัฒนากรุงเทพฯ
สู่เมืองหน้าอยู่ สำหรับ
การพัฒนาเมือง
ระยะยาว 20 ปี


หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลแผนที่


 
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แผนที่


  ข่าวประชาสัมพันธ
  "สำนักผังเมือง ได้ร่วมการสนทนาระดับนานาชาติ เรื่อง การเชื่อมโยงชุมชนเมือง (An International Dialogue on Urban Nexus)"
(ปรับปรุง 23/03/58)1
  "ประชาสัมพันธ์ร่าง TOR โครงการประมูลจ้างเหมางานทาสีป้อมพระสุเมรุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
(ปรับปรุง 2/03/58)1
  "สำนักผังเมืองร่วมจัดกิจกรรม กทม. ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมคืนความงดงามอาคารเก่าแก่ย่านเสาชิงช้า"
(ปรับปรุง 17/02/58)1
  "สำนักผังเมืองรับสมัคร นักผังเมือง 2 ตำแหน่ง"
(ปรับปรุง 11/02/58)1
  "สำนักผังเมืองเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ"
(ปรับปรุง 7/01/58)
  "สำนักผังเมืองจัดทำสารคดีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองกรุงเทพมหานคร"
(ปรับปรุง 21/12/57)
  "สำนักผังเมืองจัดทำจุด ONE STOP SERVICE"
(ปรับปรุง 21/12/57)
1 "สผม. จัดประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจัดรูปที่ดิน"
(ปรับปรุง 21/11/57)
1 "สำนักผังเมืองออกอากาศโครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ"
(ปรับปรุง 13/11/57)
1 "สำนักผังเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำของแผ่นดิน"
(ปรับปรุง 24/10/57)
1 "JICA ประสานนำการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ไปเผยแพร่เป็นภาษาดารี "
(ปรับปรุง 24/10/57)
1

"สำนักผังเมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการดำเนิการของโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลายปูนปันระดับสะพานในกรุงเทพมหานคร"
(ปรับปรุง 6/10/57)

1 "สำนักผังเมืองเตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านมรดกวัฒนธรรม"
(ปรับปรุง 16/09/57)
1 "สำนักผังเมืองดูงานบริษัทบางจาก ."
(ปรับปรุง 2/09/57)
1 "สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมวันแม่."
(ปรับปรุง 15/08/57)
1 "JICA นำผู้อบรมหลักสูตรการจัดรูปที่ดินฯ จาก 8 ประเทศ เข้าดูงานจัดรูปที่ดิน กทม."
(ปรับปรุง 24/07/57)
1 "สผม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา"
(ปรับปรุง 24/07/57)
1 "สผม. เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา"
(ปรับปรุง 1/07/57)
1 รับฟรีกฎกระทรวงผังเมืองรวม กทม. 2556 ที่สำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 19/06/57)
1 ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์
(ปรับปรุง 19/06/57)
1 สำนักผังเมืองยินดีให้ความรู้และต้อนรับผู้สนใจศึกษาดูงานผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 26/05/57)
1 สำนักผังเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการสำรวจวางผังเมือง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา
(ปรับปรุง 8/04/57)
1 สมาคมการผังเมืองไทย เชิญร่วมประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2/2557 เรื่อง การวางผังและออกแบบเมืองเขียว 18-20 มิถุนายน 2557 ณ.ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(ปรับปรุง 20/03/57)
1 สำนักเมืองขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อย
(ปรับปรุง 13/03/57)
1 สภากทม. ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว
(ปรับปรุง 5/02/57)
1 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองรวม
(ปรับปรุง 5/02/57)
1 รายละเอียดโครงการสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนน ตามแนวผังเมือง ช. 2 จากถนนเกษตรนวมินทร์ ถึง ถนนสุขุมวิท 103
(ปรับปรุง 2/01/57)
   
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และระเบียบกรุงเทพมหานคร

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารประเภทป้ายฯ ใช้บังคับ 24 มีนาคม 2549

1

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทั้งสองฟาก ฯลฯ มีผลใช้บังคับ 26 มกราคม 2549

 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหลวงแพ่ง
ทั้งสองฟาก ฯลฯ มีผลใช้บังคับ 26 มกราคม 2549ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง   ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารฯ ริมถนนสายเชื่อมระหว่าง ถนนสาธุประดิษฐ์ กับถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฟาก มีผลใช้บังคับวันที่ 15 ก.ค.2548


ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง (ค้าปลีกค้าส่ง)   ใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2548
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2547
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544

ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ
ประกาศสอบ/ประกวดราคา

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 1/2558 (ปรับปรุง 18/ก.พ./57)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 138 รายการ (ครั้งที่ 2) (ปรับปรุง 10/ก.พ./57)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ติดต่อขอดูรายละเอียด 2-4 ก.พ. 58 กำหนดลงทะเบียนสู้ราคา 10 ก.พ. 2558 (ปรับปรุง29/ม.ค./57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 138 รายการ (ครั้งที่ 2) กำหนดสู้ราคา 17 ต.ค. 2557 (ปรับปรุง1/ต.ค./57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง จำนวน 138 รายการ กำหนดสู้ราคา 4 ก.ย. 2557 (ปรับปรุง20/08/57)

 

ข่าวใหม่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร ประกอบการประชุมประเมินผลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
(ปรับปรุง 23/มี.ค./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ
(ปรับปรุง 10/ก.พ./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
(ปรับปรุง 9/ก.พ./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้าง พิมพ์หนังสือรายงานประจำปีสำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 5/ก.พ./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้าง จัดทำระบบพร้อมอุปกรณ์ในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลแผนที่ ผ่านระบบเครือข่ายสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 14/ม.ค./58)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แผนที่แสดง อาคารกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐
(ปรับปรุง 25/12/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
(ปรับปรุง 24/12/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจวางผัง ออกแบบรายละเอียดประเมินราคาสำหรับงานผังเมือง ปีงบประมาณ 2558
(ปรับปรุง 18/12/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง
(ปรับปรุง 1/12/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสถานีปฏิบัติงาน จำนวน 8 เครื่อง (ตามรายละเอียดฯแนบท้ายประกาศ)
(ปรับปรุง 26/11/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดประกาศงานสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
(ปรับปรุง 12/พ.ย./57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมและบูรณะโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (รายการงานซ่อมซุ้มประตูแพร่งสรรพศาสตร์ และป้อมป้องปัจจามิตร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ปรับปรุง 10/พ.ย./57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Arc/Info และอุปกรณ์อื่นๆ
(ปรับปรุง 16/10/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม
ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย
(ปรับปรุง 16/10/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่าย
ของสำนักผังเมือง
(ปรับปรุง 16/10/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆ
(ปรับปรุง 16/10/57)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ(ปรับปรุง 3/09/57)

<<<>>>>

ภาพข่าว

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 16 มีนาคม 2558 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการอบรมจากสถาบัน นิด้า

(ปรับปรุงวันที่ 23/มี.ค./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 11 มีนาคม 2558 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมออกกำลังกาย (Sport Day)

(ปรับปรุงวันที่ 13/มี.ค./58)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 มีนาคม 2558 สำนักผังเมืองให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานครสูง ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ

(ปรับปรุงวันที่ 12/มี.ค./58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักผังเมืองผนึกกำลังทุกภาคส่วน

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงวันที่ 17/ก.พ../58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 19 มกราคม 2558 สำนักผังเมืองดำเนินการอบรม

ความรู้เบื้องต้นด้านผังเมือง และความรู้ในการปฏิบัติราชการ

(ปรับปรุงวันที่ 22/ม.ค../58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักผังเมืองร่วมประชุม

ปรับภูมิทัศน์รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงวันที่ 16/ม.ค../58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2558 สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม

เนื่องในวันเด็กแห่งชาต

(ปรับปรุง 14/ม.ค../58)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 26 ธ.ค. 57 สำนักผังเมืองทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
(ปรับปรุง 30/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 25 ธ.ค. 57 สำนักผังเมือง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก บังคลาเทศ
(ปรับปรุง 30/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 17 ธ.ค. 57 สำนักงบประมาณ กทม. ร่วมประชุมกับ สำนักผังเมือง ติดตามงบประมาณ และเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน
(ปรับปรุง 19/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 17 ธ.ค. 57
สำนักผังเมือง จัดสัมมนา "แม่น้ำเจ้าพระยา....สายน้ำของแผ่นดิน โดย
นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้คน
กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 17/ธ.ค../57
)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธ.ค. 57
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมตักบาตรวันสถาปนากรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุง 16/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธ.ค. 57
สำนักผังเมือง ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ “ก้าวสู่ปีที่ 43 รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ”

(ปรับปรุง 16/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 5 ธ.ค. 57
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลาว่าการ กทม.

(ปรับปรุง 4/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 3 ธ.ค. 57
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ สนามกีฬาไทย ญี่ปุ่น (ดินแดง)

(ปรับปรุง 4/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 1 ธ.ค. 57
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ นำพานพุ่มดอกไม้ถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(ปรับปรุง 1/ธ.ค../57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 24 พ.ย. 57
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นายวันชัย ถนอมศักดิ์
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผังเมือง

(ปรับปรุง 26/พ.ย./57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 พ.ย. 57 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุม
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

(ปรับปรุง 17/พ.ย./57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 27ต.ค. 57 โยธาธิการและผังเมืองนนทบุรี และ อบจ.นนทบุรี ศึกษาดูงานผังเมือง กทม. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านผังเมือง

(ปรับปรุง 4/พ.ย./57)

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุป
เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักผังเมือง

(ปรับปรุง 14/พ.ย./57)

เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ร่วมแสดงความยินดกับ นายสัญญา ชีนิมิตร ในโอกาสที่รับตำแหน่ง
ปลัดกรุงเทพมหานครคนใหม่

(ปรับปรุง 16/ต.ค./57)

เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 สำนักผังเมืองร่วมลงนาม
ความร่วมมือการอนุรักษ์ประติมากรรมและลายปูนปั้นประดับสะพาน
ในกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุง 16/ต.ค./57)

เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 สำนักผังเมืองรับการตรวจตัวชี้วัด ปี 57

(ปรับปรุง 9/ต.ค./57)

เปิดดูรายละเอียด
วันที่ 25 กันยายน 2557 สำนักผังเมืองจัดงานเกษียณ ปี 57

(ปรับปรุง 1/ต.ค./57)

 


1

(ปรับปรุง 12/06/2557)

(ปรับปรุง 18/พ.ย./2557)1

 

 

 


ฟังเพลง
เรารักษ์เจ้าพระยา
version1

version 2


สถาบันพัฒนาเมือง
หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1289 , 0 2354 1290 , โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557)