ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์เว็บไซต์อื่น
แผนที่ เขต 50 เขต
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและผลงานของหน่วยงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายพระพร
สาระบทความ
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
แผนที่สำนักผังเมือง
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติตัวชี้วัด เขต - สผม.
การประมูลระบบ_e_Auction

You are the visitor No.
1,942,876
since 13th December 2001Untitled Document
ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย
ประกาศการประเมินบุคคล
ตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา ของสำนัก

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549


แผนพัฒนากรุงเทพฯ
สู่เมืองหน้าอยู่ สำหรับ
การพัฒนาเมือง
ระยะยาว 20 ป


หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลแผนที่


 
สำนักผังเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันกำหนด
1 ข่าวประชาสัมพันธ์
1 "สำนักการโยธา ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรุงเทพมหนคร เรื่อง การจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิที่ดิน ระยะที่ 2" ข่าวใหม่
(ลงข้อมูล 9/02/59)
1 "สำนักการโยธา ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรุงเทพมหนคร เรื่อง การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้าง 15 โครงการ"
(ลงข้อมูล 4/01/59)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหนครเรื่องประมูลซื้อระบบจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงแผนที่และภาพ ๑ ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส "

(ลงข้อมูล 4/12/58)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ลงรายละเอียดการจ้างเหมาพิมพ์รายงานตามโครงการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 "
(ปรับปรุง20/11/58)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนยื่นความจำนงเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจกำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 6 เพื่อคัดเลือกให้เหลือน้อยราย"
(ปรับปรุง16/11/58)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตราการฯ"
(ปรับปรุง 9/11/58)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดและราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร"
(ปรับปรุง 6/11/58)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ร่าง เอกสารการประมูลซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่และภาพ 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
(ปรับปรุง 29/10/58)
1 "สำนักผังเมืองปรับปรุงจุดให้บริการประชาชน (One Stop Service)"
(ปรับปรุง 22/10/58)
 
ดูข้อมูลประชาสัมพันธ์รายเดือน
 
 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และระเบียบกรุงเทพมหานคร
 
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ

ประกาศสอบ/ประกวดราคา

ข่าวใหม่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

(ปรับปรุง 2 /ก.พ../59)

ข่าวใหม่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 20 รายการ

(ปรับปรุง 25/ ม.ค../59)

ข่าวใหม่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

(ปรับปรุง 19/ ม.ค../59)

 

 
 

ข่าวใหม่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เรื่อง การจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกใน การจัดกรรมสิทธิที่ดิน ระยะที่ 2

(ปรับปรุง 9/ ก.พ../59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังคความคิดเห็น ของประชาชนโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2

(ปรับปรุง 4/ ม.ค../59)

 

 

 

 
 
สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ยื่นความ จำนงเข้ารับการ คัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจกำหนด แนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 6 เพื่อคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
(ปรับปรุง16/พ.ย../58
)
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและ วิเคราะห์ความ เหมาะสมของ มาตราการตามผังเมืองรวมเพื่อเสริมการพัฒนาในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ชั้นในและ กรุงเทพฯชั้นกลาง
(ปรับปรุง 9/พ.ย../58
)
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากำหนด แนวทาง ปรับปรุง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบาง ประเภทใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 6/พ.ย../58
)
ดูประกาศรายเดือน
1
ภาพข่าวกิจกรรม
0
   


   

 

 

 

 

   

 

 

 

ดูข่าวกิจกรรมรายเดือน


(ปรับปรุง 12/พ.ย./2558)

(ปรับปรุง 18/พ.ย./2558)1

 


ฟังเพลง
เรารักษ์เจ้าพระยา
version1

version 2(ปรับปรุง 16 ก.ย. 58)หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1289 , 0 2354 1290 , โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)