ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนที่กรุงเทพมหานคร
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและผลงานของหน่วยงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายความอาลัย
โครงสร้างสำนักผังเมือง
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
แผนที่สำนักผังเมือง
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

You are the visitor No.
2,273,865
since 13th December 2001


 

 กฎกระทรวงผังเมืองรวม2556

 The Bangkok Comprehensive Plan 2013 (B.E.2556)

 รวบรวมคำวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

 

 

 กฎกระทรวงผังเมืองรวม2549
 บัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง
 แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 แผนผังแสดงที่โครงการคมนาคมและขนส่ง
 แผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวง
 รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
 รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง
 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวม2549

 

หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1293-95 โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2561)