หนังสือแจกฟรี
  สามารถขอรับได้ที่ สำนักผังเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เวลาราชการระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
  รวมใจสร้างเมือง แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่
  ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร