ตัวอย่างแผนงานโครงการและแนวความคิดในการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กรุงเทพมหานคร


การปรับปรุงบริเวณท่าช้างหน้าพระลาน


การปรับปรุงบริเวณวัดดุสิตาราม

การปรับปรุงบริเวณถนนอัษฎางค

การปรับปรุงซอยประตูนกยูงท่าเตียน

การปรับปรุงบริเวณแยกแม้นศรี

การปรับปรุงอาคารหน้าโบสถ์พราหมณ์

การปรับปรุงทาสีอาคารริมถนนราชดำเนินกลาง

การปรับปรุงทาสีอาคารริมถนนราชดำเนินกลาง