• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478
 • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติสถานบริการ
 • พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
 • พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 • พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ. 2464
 • พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
 • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474
 • พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521
 • พระราชบัญญัติปิโตเลียม พ.ศ. 2514
 • พระราชบัญญัติการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 • ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (การบรรจุก๊าซ)
 • พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
 • พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
 • พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหาคร
 •  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร (แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา)  

 • Web-Board | โครงการสำนักผังเมือง | กฏหมายน่ารู้ | ข้อบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับผังเมือง | Web Link | คำถามที่ถามบ่อย

  ©2001-2002 Department of City Planning, Bangkok Metropolitan Administration
  All rights reserved Disclaimer and Legal notice